Layout Options

 • Fixed Header
  Makes the header top fixed, always visible!
 • Fixed Sidebar
  Makes the sidebar left fixed, always visible!
 • Fixed Footer
  Makes the app footer bottom fixed, always visible!

Header Options

 • Choose Color Scheme

Sidebar Options

 • Choose Color Scheme

Main Content Options

 • Page Section Tabs
 • Light Color Schemes
Trang chủ Wiki Tâm Học
Chia sẻ thông tin người , danh tăng ... các kiến thức tôn giáo tín ngưỡng và cảnh chùa thiền viện đẹp
Tìm kiếm nhanh
Thông tin trang chủ
Cuốn sách wiki.tamhoc.org đang được xây dựng ....
Nội dung trình bày những người , vật , mẩu chuyện , địa danh liên quan đến đạo Phật ( thời kỳ Phật tại thế và qua về các thời kỳ khác)
Sách cũng có giới thiệu qua về các tôn giáo tín ngưỡng trong nước và thế giới.
Hiện mọi thứ còn sơ sài cần thời gian để hoàn thiện chức năng, nội dung

Danh sách nhân vật mới cập nhật

Bà Thanh Đề (mẹ ngài Đại Mục Kiền Liên )

2024-07-02 01:33:09

Bà Thanh Đề : được Phật giáo Đại Thừa cho rằng là thân mẫu của Mục Liên. Không tin Phật pháp , thường ăn thịt , phá tăng. Bà được cho là vợ đời trước ông Phó Tướng , do cúng dường với tâm thành nhưng bị từ chối nên có oan trái với cửa Phật

19

ĐẠI TRƯỞNG LÃO MANTĀNIPUTTA PUṆṆA – cháu ngài Koṇḍañña

2024-06-28 20:40:36

(Tên gốc của trưởng lão là Puṇṇa. Vì vị ấy là con trai của người em gái của trưởng lão Koṇḍañña, là nữ Bà-la-môn Mantāṇī, nên vị ấy được gọi là trưởng lão Mantāni-putta Puṇṇa).

25

2 vợ chồng bà la môn Màgandiyà - người muốn gả con gái cho Phật

2024-06-22 21:17:30

2 vợ chồng bà la môn Màgandiyà - người muốn gả con gái cho Phật . 1 trong 2 vị này có khả năng coi tướng và bước chân , thấy Phật cố hảo tướng bèn ngỏ ý gả con gái xinh đẹp cho Phật ; nhưng Đức Phật là bậc giác ngộ : thân gái đầy nhơ uế .. Sau cả 2 vị này đều tu hành theo Phật.

31

Moggaliputta-Tissa (Mục Kiền Liên Tứ Đế Tu) - Kiết tập kinh điển lần 3

2024-06-22 20:30:41

Thời kỳ kết tập thứ ba: xảy ra sau khi Đức Phật nhập Niết bàn 218 năm (325 năm trước Tây lịch), Hoàng Đế A Dục triệu tập hơn 1000 vị Đại trưởng lão tại thành Hoa Thị (Pataliputra) dưới quyền chủ tọa của ngài Mục Kiền Liên Tứ Đế Tu (Moggaputta Tissa). Lý do kết tập là vì các ngoại đạo trà trộn vào hàng ngũ Tăng đoàn làm cho Tăng chúng bất hòa và Phật pháp trở nên hổn loạn. Sau 9 tháng làm việc, hội nghị đã hoàn thành công tác kết tập kinh điển và còn chỉnh đốn Tăng giới, bài trừ những hàng Tu sĩ phạm trai, phá giới, vô kỷ luật.

28

Vasumitra (Buddhism - Thiên hữu)

2024-06-22 20:19:21

Khoảng 400 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, vua Cà Ni Sắc Ca (Kaniska) đã triệu tập 500 vị Hiền Thánh Tăng (A la hán) họp tại thành Ca Thấp Di La để kết tập Kinh điển dưới quyền chủ tọa của hai ngài Hiếp Tôn Giả và Thế Hữu (Vasumitra). Vua Ca Nị Sắc Ca sai thợ đúc đồng đỏ thành lá mỏng để chép lại ba bộ luận:

30

Hoàng đế Kanishka ( Ca Nị Sắc vương )

2024-06-22 20:14:47

hoảng 400 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, vua Cà Ni Sắc Ca (Kaniska) đã triệu tập 500 vị Hiền Thánh Tăng (A la hán) họp tại thành Ca Thấp Di La để kết tập Kinh điển dưới quyền chủ tọa của hai ngài Hiếp Tôn Giả và Thế Hữu (Vasumitra). Vua Ca Nị Sắc Ca sai thợ đúc đồng đỏ thành lá mỏng để chép lại ba bộ luận: 1)Bộ luận “Ưu Ba Đề Xá” gồm 10 vạn bài tụng dùng để giải thích Kinh tạng. 2)Bộ luận “Tì Nại Da Tì Bà Sa” cũng gồm 10 vạn bài tụng, để giải thích Luật tạng. 3)Bộ luận “A Tì Đạt Ma Tì Bà Sa” cũng gồm 10 vạn bài tụng, để giải thích Luận tạng.

26

ÔNG BÀ LA MÔN DONA PHÂN CHIA XÁ LỢI ĐỨC PHẬT

2024-06-22 20:10:32

Sau khi làm lễ trà tỳ nhục thể Đức Thế Tôn, những người Mallā, xứ Kusinārā, tôn trí xá lợi Đức Thế Tôn trong giảng đường, thành kính lễ bái, dâng hương hoa, cử lễ nhạc, múa hát cúng dường; đồng thời bảo vệ Xá lợi một cách nghiêm ngặt. Vua Ajātasattu nước Magadha hay tin Đức Thế Tôn đã diệt độ tại Kusinārā, liền gửi sứ giả đến thỉnh cầu người Mallā: “Thế Tôn là người Kshastriya, tôi cũng là người Kshastriya, do vậy, tôi cũng đáng được một phần Xá lợi của Đức Thế Tôn để xây tháp cúng dường”.

31

Tôn giả Puṇṇaji – một trong bốn người bạn xuất gia theo Ngài Yasa

2024-06-06 18:45:21

Tôn giả Puṇṇaji – một trong bốn người bạn xuất gia theo Ngài Yasa.

42

Danh sách địa dannh mới cập nhật

Tịnh xá Lộc Uyển (Deer Park, Sarnath)

2024-07-03 08:50:09

Tịnh xá Lộc Uyển (Deer Park, Sarnath): - Nằm ở gần thành Ba La Nại (Varanasi), nơi Đức Phật thuyết giảng bài kinh đầu tiên sau khi giác ngộ, gọi là Kinh Chuyển Pháp Luân. - Đây là nơi Đức Phật thành lập Tăng đoàn đầu tiên.

26

Tịnh xá Kỳ Thụ Cấp Cô Độc Viên (Jetavana Anathapindika's Grove)

2024-07-03 08:49:14

Tịnh xá Kỳ Thụ Cấp Cô Độc Viên (Jetavana Anathapindika's Grove): - Cũng nằm tại thành Xá Vệ, được xây dựng bởi trưởng giả Cấp Cô Độc. - Là một trong những nơi Đức Phật và các đệ tử thường trú ngụ và thuyết giảng.

28

Tịnh xá Kỳ Hoàn (Jivaka Vihara)

2024-07-03 08:47:39

Tịnh xá Kỳ Hoàn (Jivaka Vihara): - Còn được gọi là Tịnh xá Kỳ Viên Cấp Cô Độc, cũng nằm tại thành Xá Vệ. - Được xây dựng bởi trưởng giả Cấp Cô Độc, là một trong những tịnh xá quan trọng nơi Đức Phật thường trú.

28

Nước Pañcāla

2024-06-30 11:37:28

Nước Pañcāla nơi có Tăng Già Thi sự kiện Đức Phật bay lên cung trời Tusita độ mẫu thân

28

Vương quốc Vatsa

2024-06-28 00:47:58

Vương quốc Vatsa trị vì vua Udena ( thủ đô Kosambi)

62

Cộng hoà Malla

2024-06-27 21:10:47

Cộng hoà Malla có thủ đô Câu Thi Na nơi Đức Phật nhập niết bàn

94

Chùa Ghositārāma

2024-06-07 12:54:06

Đức Phật bỏ đi đột ngột, và đi về đâu cũng không ai biết. Chuyện đến tai ba nhà triệu phú, hôm kia họ cùng nhau đến tu viện, chất vấn cả hai vị luật sư và pháp sư. Đầu tiên là vị luật sư: - Thưa đại đức! Từ khi giáo hội của đức Tôn Sư được thiết lập đến nay, đem đến hạnh phúc và an lạc vô biên cho chư thiên và loài người. Suốt trong thời gian ấy, có trường hợp nào, đức Phật chế định một học giới, ví dụ như một vị tỳ-khưu không nghe lời dạy dỗ của thầy mình là đức Đạo Sư thì hình phạt như thế nào?

56

Tịnh xá vườn xoài

2024-06-07 12:49:01

5)Tịnh xá vườn xoài: Kỹ nữ nổi danh tài sắc Ambapali của thành phố Versali là người mà một thời là ái thiếp của vua Tân Bà Xa la của xứ Ma Kiệt Đà. Ambapali sinh cho vua Tân Bà Xa la một người con. Người con nầy được sinh ra từ những đam mê trụy lạc của một quân vương và một kỹ nữ. Nhưng, đó sẽ là một đóa sen từ bùn lầy tanh hôi mà vươn lên với hương sắc thuần tịnh. Họ đặt tên cho đứa bé là Vimala, có nghĩa là không ô nhiễm, hay sẽ dứt sạch ô nhiễm. Quả nhiên, về sau Vimala xuất gia theo Phật rồi chứng đắc quả A La Hán. Trên đường đến Câu Thi Na trước khi Đức Phật nhập diệt thì Ngài có dừng lại Vesali và nghĩ tại vườn xoài của Ambapali. Được tin, Ambapali đến chào Đức Phật và trân trọng mời Đức Phật cùng chư Tăng ở lại dùng tiệc trai. Sau đó bà kính tặng Đức Phật và chúng Tăng vườn xoài to lớn của bà để làm Tịnh xá. Sau nầy, Ambapali cũng xuất gia và chứng quả A la Hán.

57

Servers Status

Server Load 1

Server Load 2

Server Load 3

Live Statistics
43
Packages
65
Dropped
18
Invalid

File Transfers

 • TPSReport.docx
 • Latest_photos.zip
 • Annual Revenue.pdf
 • Analytics_GrowthReport.xls

Tasks in Progress

 • Wash the car
  Rejected
  Written by Bob
 • Task with hover dropdown menu
  By Johnny
  NEW
 • Badge on the right task
  This task has show on hover actions!
  Latest Task
 • Go grocery shopping
  A short description ...
 • Development Task
  Finish React ToDo List App
  69

Urgent Notifications

All Hands Meeting

Yet another one, at 15:00 PM

Build the production release
NEW

Something not important
+

This dot has an info state