ListNhanVat 23

Layout Options

 • Fixed Header
  Makes the header top fixed, always visible!
 • Fixed Sidebar
  Makes the sidebar left fixed, always visible!
 • Fixed Footer
  Makes the app footer bottom fixed, always visible!

Header Options

 • Choose Color Scheme

Sidebar Options

 • Choose Color Scheme

Main Content Options

 • Page Section Tabs
 • Light Color Schemes
Danh sách : Tổ tịnh độ tông Trung Quốc
Tổ tịnh độ tông Trung Quốc
Tìm kiếm nhanh

Tịnh độ tông hay Tịnh thổ tông (zh. jìngtǔ-zōng 淨土宗, ja. jōdo-shū), có khi được gọi là Liên tông (zh. 蓮宗), là một pháp môn quyền khai của Phật giáo,trường phái này được lưu hành rộng rãi tại Trung QuốcNhật Bản và Việt Nam do Cao tăng Trung Quốc Huệ Viễn (zh. 慧遠, 334-416) sáng lập và được Pháp Nhiên (法然, ja. hōnen) phát triển tại Nhật. Mục đích của Tịnh độ tông là tu học nhằm được tái sinh tại Tây phương Cực lạc (sa. sukhāvatīTịnh độ của Phật A-di-đà.

Đặc tính của tông này là lòng tin nhiệt thành nơi Phật A-di-đà và sức mạnh cứu độ của vị Phật này, là vị đã thệ nguyện cứu độ mọi chúng sinh quán tưởng đến mình. Vì thế chủ trương tông phái này có khi được gọi là "tín tâm", thậm chí có người cho là "dễ dàng", vì chỉ trông cậy nơi một lực từ bên ngoài (tha lực) là Phật A-di-đà.

Phép tu của Tịnh độ tông chủ yếu là niệm danh hiệu Phật A-di-đà và quán tưởng Cực lạc. Ba bộ kinh quan trọng của Tịnh Độ tông là: Vô lượng thọ kinh (sa. sukhāvatī-vyūha), A-di-đà kinh (sa. amitābha-sūtra) và Quán Vô Lượng Thọ kinh (sa. amitāyurdhyāna-sūtra).

Ngày nay Tịnh độ tông là tông phái Phật giáo phổ biến nhất tại Trung QuốcNhật BảnHàn Quốc và Việt Nam.

 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 94
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-06 05:37:15
 • Ngày chỉnh sửa 2024-05-15 08:39:12
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 75
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-06 05:35:39
 • Ngày chỉnh sửa 2024-05-08 10:27:42
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 80
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-06 02:12:19
 • Ngày chỉnh sửa 2024-05-15 20:55:43
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 96
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-06 02:10:12
 • Ngày chỉnh sửa 2024-05-16 09:49:35
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 99
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-06 02:04:03
 • Ngày chỉnh sửa 2024-05-13 00:10:51
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 82
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-06 01:58:52
 • Ngày chỉnh sửa 2024-05-15 06:34:34
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 79
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-06 01:52:49
 • Ngày chỉnh sửa 2024-05-12 23:44:14
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 84
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-06 01:47:57
 • Ngày chỉnh sửa 2024-05-10 00:17:05
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 82
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-05 21:11:02
 • Ngày chỉnh sửa 2024-05-12 23:44:34
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 84
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-05 21:08:22
 • Ngày chỉnh sửa 2024-05-15 08:39:07
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 91
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-05 21:04:28
 • Ngày chỉnh sửa 2024-05-10 03:40:25
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 86
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-05 21:01:24
 • Ngày chỉnh sửa 2024-05-18 04:48:48
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 111
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-03 16:10:02
 • Ngày chỉnh sửa 2024-05-15 17:07:37

Servers Status

Server Load 1

Server Load 2

Server Load 3

Live Statistics
43
Packages
65
Dropped
18
Invalid

File Transfers

 • TPSReport.docx
 • Latest_photos.zip
 • Annual Revenue.pdf
 • Analytics_GrowthReport.xls

Tasks in Progress

 • Wash the car
  Rejected
  Written by Bob
 • Task with hover dropdown menu
  By Johnny
  NEW
 • Badge on the right task
  This task has show on hover actions!
  Latest Task
 • Go grocery shopping
  A short description ...
 • Development Task
  Finish React ToDo List App
  69

Urgent Notifications

All Hands Meeting

Yet another one, at 15:00 PM

Build the production release
NEW

Something not important
+

This dot has an info state