ListNhanVat 39

Layout Options

 • Fixed Header
  Makes the header top fixed, always visible!
 • Fixed Sidebar
  Makes the sidebar left fixed, always visible!
 • Fixed Footer
  Makes the app footer bottom fixed, always visible!

Header Options

 • Choose Color Scheme

Sidebar Options

 • Choose Color Scheme

Main Content Options

 • Page Section Tabs
 • Light Color Schemes
Danh sách : Cừu nhân ( từng hại Phật)
Cừu nhân ( từng hại Phật)
Tìm kiếm nhanh

Cừu nhân ( từng hại Phật)

 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 168
 • Ngày khởi tạo : 2023-02-27 19:42:36
 • Ngày chỉnh sửa 2023-09-28 12:17:21
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 37
 • Ngày khởi tạo : 2023-02-27 19:58:55
 • Ngày chỉnh sửa 2023-09-27 10:13:29
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như: Thuở còn đi học, Đề Bà Đạt Đa (gọi tắt là Đề Bà) đã học cùng lớp với thái tử Tất Đạt Đa, và đã tỏ ra là một cậu bé thông minh, các môn học về văn cũng như võ đều xuất sắc, hơn tất cả chúng bạn, chỉ chịu đứng dưới mỗi một mình thái tử mà thôi. Tuy vậy, tính tình hai người rất khác nhau. Trong khi thái tử Tất Đạt Đa điềm đạm, khiêm cung, thì vương tử Đề Bà hay tranh giành, tự phụ. Đề Bà Đạt Đa xuất hiện trong rất nhiều kinh điển của cả Nam truyền và Bắc truyền.. xuyên suốt những câu chuyện đối địch với Đức Phật tại thế và tiền kiếp.. Trong các câu chuyện quá khứ , Đề Bà Đạt Đa cũng nhiều lần hại Phật , cũng có lần là thân tình.
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 36
 • Ngày khởi tạo : 2023-02-25 05:53:43
 • Ngày chỉnh sửa 2023-09-26 02:15:39
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 38
 • Ngày khởi tạo : 2023-02-27 19:48:29
 • Ngày chỉnh sửa 2023-09-27 17:46:38
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 53
 • Ngày khởi tạo : 2023-02-27 12:21:56
 • Ngày chỉnh sửa 2023-09-26 02:20:22
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 33
 • Ngày khởi tạo : 2023-02-27 15:21:57
 • Ngày chỉnh sửa 2023-09-27 22:43:58
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 45
 • Ngày khởi tạo : 2023-02-26 18:46:19
 • Ngày chỉnh sửa 2023-09-26 02:35:36
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 30
 • Ngày khởi tạo : 2023-02-26 18:33:52
 • Ngày chỉnh sửa 2023-09-27 08:21:06

Servers Status

Server Load 1

Server Load 2

Server Load 3

Live Statistics
43
Packages
65
Dropped
18
Invalid

File Transfers

 • TPSReport.docx
 • Latest_photos.zip
 • Annual Revenue.pdf
 • Analytics_GrowthReport.xls

Tasks in Progress

 • Wash the car
  Rejected
  Written by Bob
 • Task with hover dropdown menu
  By Johnny
  NEW
 • Badge on the right task
  This task has show on hover actions!
  Latest Task
 • Go grocery shopping
  A short description ...
 • Development Task
  Finish React ToDo List App
  69

Urgent Notifications

All Hands Meeting

Yet another one, at 15:00 PM

Build the production release
NEW

Something not important
+

This dot has an info state