ListNhanVat 12

Layout Options

 • Fixed Header
  Makes the header top fixed, always visible!
 • Fixed Sidebar
  Makes the sidebar left fixed, always visible!
 • Fixed Footer
  Makes the app footer bottom fixed, always visible!

Header Options

 • Choose Color Scheme

Sidebar Options

 • Choose Color Scheme

Main Content Options

 • Page Section Tabs
 • Light Color Schemes
Danh sách : Phật giáo đại thừa
Phật giáo đại thừa
Tìm kiếm nhanh

Phật giáo đại thừa

 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như: Vô Năng Thắng  , Di lặc , A dật đa
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 96
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-03 12:35:40
 • Ngày chỉnh sửa 2024-04-14 02:06:59
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như: A di đà Phật , Amida , Amitabha
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 91
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-03 12:33:42
 • Ngày chỉnh sửa 2024-04-12 13:11:54
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như: Phật Dược Sư  , Dược Sư Lưu Ly Như Lai , Đại Y Vương Phật
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 110
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-03 12:40:31
 • Ngày chỉnh sửa 2024-04-15 16:43:07
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như: Tỳ Bà Thi Phật , Thi Khí Phật , Tỳ Xá Phù Phật , Câu Lưu Tôn Phật , Câu Na Hàm Mâu Ni Phật , Ca Diếp Phật , Thích Ca Mâu Ni Phật
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 82
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-03 12:38:36
 • Ngày chỉnh sửa 2024-04-16 21:38:38
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 87
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-03 12:50:25
 • Ngày chỉnh sửa 2024-04-11 18:19:18
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như: Phổ Hiền Bồ tát, Tam mạn đà bạt đà la, Tam mạn đà bạt đà samantabhadra,
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 122
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-03 12:48:59
 • Ngày chỉnh sửa 2024-04-15 23:02:21
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 80
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-03 12:46:48
 • Ngày chỉnh sửa 2024-03-30 03:33:43
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như: Đắc Đại Thế Bồ tát, Đại Tinh Tấn Bồ tát, Vô Biên Quang Bồ tát, Linh Cát Bồ tát , Thế Chí
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 110
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-03 12:45:49
 • Ngày chỉnh sửa 2024-04-12 10:30:30
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như: Avalokiteśvara , Quán Thế Âm Bồ tát . Kanzeon, Lokesvarak
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 101
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-03 12:44:26
 • Ngày chỉnh sửa 2024-04-13 06:56:19
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như: Phật Mẫu Chuẩn Đề, Phạn là Cundì, Cunïdïhi,Thất Câu Chi Phật Mẫu,Thất Câu Đê Phật Mẫu, Chuẩn Đề Bồ Tát
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 84
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-03 15:19:04
 • Ngày chỉnh sửa 2024-04-12 10:48:49
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như: Long Thụ , Long Thọ
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 85
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-03 16:01:00
 • Ngày chỉnh sửa 2024-04-16 07:15:31
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 88
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-03 15:56:24
 • Ngày chỉnh sửa 2024-04-10 18:09:31
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 91
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-03 16:05:01
 • Ngày chỉnh sửa 2024-04-16 15:35:19
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 76
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-03 16:49:44
 • Ngày chỉnh sửa 2024-04-15 16:10:08
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 92
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-03 16:47:20
 • Ngày chỉnh sửa 2024-04-15 07:58:21
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 119
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-03 16:45:30
 • Ngày chỉnh sửa 2024-04-12 10:33:51
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 105
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-03 16:43:59
 • Ngày chỉnh sửa 2024-04-11 06:49:19
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 73
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-03 16:29:06
 • Ngày chỉnh sửa 2024-04-09 10:38:46
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 101
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-03 16:26:22
 • Ngày chỉnh sửa 2024-04-16 09:35:19
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 144
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-03 16:15:52
 • Ngày chỉnh sửa 2024-04-10 02:03:56
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 101
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-03 16:10:02
 • Ngày chỉnh sửa 2024-04-14 14:45:10
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 241
 • Ngày khởi tạo : 2023-02-22 00:28:56
 • Ngày chỉnh sửa 2024-04-16 04:24:35
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 204
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-09 21:00:10
 • Ngày chỉnh sửa 2024-04-16 03:54:54
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 146
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-09 20:27:23
 • Ngày chỉnh sửa 2024-04-16 06:55:37
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 91
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-09 20:07:38
 • Ngày chỉnh sửa 2024-04-16 08:49:45
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 106
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-09 20:01:09
 • Ngày chỉnh sửa 2024-04-16 04:41:07
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 180
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-09 19:34:21
 • Ngày chỉnh sửa 2024-04-13 18:43:53
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 80
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-09 19:29:11
 • Ngày chỉnh sửa 2024-04-09 08:25:46
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 249
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-12 18:01:57
 • Ngày chỉnh sửa 2024-04-15 23:16:04

Servers Status

Server Load 1

Server Load 2

Server Load 3

Live Statistics
43
Packages
65
Dropped
18
Invalid

File Transfers

 • TPSReport.docx
 • Latest_photos.zip
 • Annual Revenue.pdf
 • Analytics_GrowthReport.xls

Tasks in Progress

 • Wash the car
  Rejected
  Written by Bob
 • Task with hover dropdown menu
  By Johnny
  NEW
 • Badge on the right task
  This task has show on hover actions!
  Latest Task
 • Go grocery shopping
  A short description ...
 • Development Task
  Finish React ToDo List App
  69

Urgent Notifications

All Hands Meeting

Yet another one, at 15:00 PM

Build the production release
NEW

Something not important
+

This dot has an info state