ListNhanVat 12

Layout Options

 • Fixed Header
  Makes the header top fixed, always visible!
 • Fixed Sidebar
  Makes the sidebar left fixed, always visible!
 • Fixed Footer
  Makes the app footer bottom fixed, always visible!

Header Options

 • Choose Color Scheme

Sidebar Options

 • Choose Color Scheme

Main Content Options

 • Page Section Tabs
 • Light Color Schemes
Danh sách : Phật giáo đại thừa
Phật giáo đại thừa
Tìm kiếm nhanh

Phật giáo đại thừa

 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như: Vô Năng Thắng  , Di lặc , A dật đa
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 54
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-03 12:35:40
 • Ngày chỉnh sửa 2023-09-26 02:37:01
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như: A di đà Phật , Amida , Amitabha
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 50
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-03 12:33:42
 • Ngày chỉnh sửa 2023-09-26 02:37:04
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như: Phật Dược Sư  , Dược Sư Lưu Ly Như Lai , Đại Y Vương Phật
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 62
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-03 12:40:31
 • Ngày chỉnh sửa 2023-09-27 08:31:37
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như: Tỳ Bà Thi Phật , Thi Khí Phật , Tỳ Xá Phù Phật , Câu Lưu Tôn Phật , Câu Na Hàm Mâu Ni Phật , Ca Diếp Phật , Thích Ca Mâu Ni Phật
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 42
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-03 12:38:36
 • Ngày chỉnh sửa 2023-09-26 02:37:12
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 46
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-03 12:50:25
 • Ngày chỉnh sửa 2023-09-27 16:37:19
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như: Phổ Hiền Bồ tát, Tam mạn đà bạt đà la, Tam mạn đà bạt đà samantabhadra,
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 63
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-03 12:48:59
 • Ngày chỉnh sửa 2023-09-27 05:17:01
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 37
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-03 12:46:48
 • Ngày chỉnh sửa 2023-09-26 02:37:20
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như: Đắc Đại Thế Bồ tát, Đại Tinh Tấn Bồ tát, Vô Biên Quang Bồ tát, Linh Cát Bồ tát , Thế Chí
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 55
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-03 12:45:49
 • Ngày chỉnh sửa 2023-09-26 02:37:23
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như: Avalokiteśvara , Quán Thế Âm Bồ tát . Kanzeon, Lokesvarak
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 54
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-03 12:44:26
 • Ngày chỉnh sửa 2023-09-26 02:37:27
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như: Phật Mẫu Chuẩn Đề, Phạn là Cundì, Cunïdïhi,Thất Câu Chi Phật Mẫu,Thất Câu Đê Phật Mẫu, Chuẩn Đề Bồ Tát
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 40
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-03 15:19:04
 • Ngày chỉnh sửa 2023-09-27 17:29:26
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như: Long Thụ , Long Thọ
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 36
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-03 16:01:00
 • Ngày chỉnh sửa 2023-09-26 02:37:32
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 45
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-03 15:56:24
 • Ngày chỉnh sửa 2023-09-26 16:49:17
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 44
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-03 16:05:01
 • Ngày chỉnh sửa 2023-09-26 02:37:37
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 35
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-03 16:49:44
 • Ngày chỉnh sửa 2023-09-26 02:37:40
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 43
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-03 16:47:20
 • Ngày chỉnh sửa 2023-09-26 02:22:41
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 68
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-03 16:45:30
 • Ngày chỉnh sửa 2023-09-27 08:35:16
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 58
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-03 16:43:59
 • Ngày chỉnh sửa 2023-09-26 02:24:49
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 33
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-03 16:29:06
 • Ngày chỉnh sửa 2023-09-26 02:37:43
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 41
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-03 16:26:22
 • Ngày chỉnh sửa 2023-09-26 02:37:45
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 66
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-03 16:15:52
 • Ngày chỉnh sửa 2023-09-26 20:32:22
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 37
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-03 16:10:02
 • Ngày chỉnh sửa 2023-09-26 02:27:42
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 175
 • Ngày khởi tạo : 2023-02-22 00:28:56
 • Ngày chỉnh sửa 2023-09-26 02:18:00
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 79
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-09 21:00:10
 • Ngày chỉnh sửa 2023-09-27 13:36:48
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 92
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-09 20:27:23
 • Ngày chỉnh sửa 2023-09-28 04:42:09
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 49
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-09 20:07:38
 • Ngày chỉnh sửa 2023-09-26 02:37:55
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 57
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-09 20:01:09
 • Ngày chỉnh sửa 2023-09-26 02:37:59
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 89
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-09 19:34:21
 • Ngày chỉnh sửa 2023-09-26 02:38:02
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 40
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-09 19:29:11
 • Ngày chỉnh sửa 2023-09-27 11:49:03
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 118
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-12 18:01:57
 • Ngày chỉnh sửa 2023-09-26 02:23:26

Servers Status

Server Load 1

Server Load 2

Server Load 3

Live Statistics
43
Packages
65
Dropped
18
Invalid

File Transfers

 • TPSReport.docx
 • Latest_photos.zip
 • Annual Revenue.pdf
 • Analytics_GrowthReport.xls

Tasks in Progress

 • Wash the car
  Rejected
  Written by Bob
 • Task with hover dropdown menu
  By Johnny
  NEW
 • Badge on the right task
  This task has show on hover actions!
  Latest Task
 • Go grocery shopping
  A short description ...
 • Development Task
  Finish React ToDo List App
  69

Urgent Notifications

All Hands Meeting

Yet another one, at 15:00 PM

Build the production release
NEW

Something not important
+

This dot has an info state