ListNhanVat 40

Layout Options

 • Fixed Header
  Makes the header top fixed, always visible!
 • Fixed Sidebar
  Makes the sidebar left fixed, always visible!
 • Fixed Footer
  Makes the app footer bottom fixed, always visible!

Header Options

 • Choose Color Scheme

Sidebar Options

 • Choose Color Scheme

Main Content Options

 • Page Section Tabs
 • Light Color Schemes
Danh sách : Tổ thiền Tông Trung Quốc
Các tổ thiền Tông Trung Quốc
Tìm kiếm nhanh

Dựa theo trang https://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%E1%BB%81n_t%C3%B4ng

 

Danh sách 33 vị Tổ Thiền tông[sửa | sửa mã nguồn]

Thiền tông tại Ấn Độ[sửa | sửa mã nguồn]

(Xem thêm: Nhị Thập Bát Tổ)

 1. Ma-ha-ca-diếp (zh. 摩訶迦葉, sa. mahākāśyapa)
 2. A-nan-đà (zh. 阿難陀, sa. ānanda)
 3. Thương-na-hòa-tu (zh. 商那和修, sa. śānavāsin)
 4. Ưu-ba-cúc-đa (zh. 優婆掬多, sa. upagupta)
 5. Đề-đa-ca (zh. 提多迦, sa. dhītika)
 6. Di-già-ca (zh. 彌遮迦, sa. miśaka)
 7. Bà-tu-mật (zh. 婆須密, sa. vasumitra, cũng gọi là Thế Hữu)
 8. Phù-đà-nan-đề (zh. 浮陀難提, sa. buddhanandi, hoặc Phật-đà-nan-đề 佛陀難提)
 9. Phù-đà-mật-đa (zh. 浮陀密多, sa. buddhamitra, hoặc Phật-đà-mật-đa 佛陀密多)
 10. Bà-lật-thấp-bà (zh. 婆栗濕婆, sa. pārśva, cũng gọi là Hiếp tôn giả 脅尊者)
 11. Phú-na-dạ-xa (zh. 富那夜奢, sa. puṇayaśa)
 12. A-na-bồ-đề (zh. 阿那菩提, sa. ānabodhi, hoặc Mã Minh 馬鳴, sa. aśvaghoṣa)
 13. Ca-tì-ma-la (zh. 迦毘摩羅, sa. kapimala)
 14. Long Thụ (zh. 龍樹, sa. nāgārjuna, cũng gọi Na-già-hạt-thụ-na 那伽閼樹那)
 15. Ka-na-đề-bà (zh. 迦那提婆, sa. kāṇadeva, hoặc ngắn là Đề-bà 提婆, hoặc Thánh Thiên, sa. āryadeva)
 16. La-hầu-la-đa (zh. 羅睺羅多, sa. rāhulabhadra)
 17. Tăng-già-nan-đề (zh. 僧伽難提, sa. saṃghanandi)
 18. Tăng-già-xá-đa (zh. 僧伽舍多, sa. saṃghayathata)
 19. Cưu-ma-la-đa (zh. 鳩摩羅多, sa. kumāralāta)
 20. Xà-dạ-đa (zh. 闍夜多, sa. śayata)
 21. Thế Thân (zh. 世親, sa. vasubandhu, hoặc Thiên Thân 天親, Bà-tu-bàn-đầu 婆:|)
 22. Ma-noa-la (zh. 摩拏羅, sa. manorata)
 23. Cưu-lặc-na (zh. 鳩勒那, sa. haklenayaśa, hoặc Hạc-lặc-na 鶴勒那)
 24. Sư Tử Bồ-đề (zh. 師子菩提, sa. siṃhabodhi)
 25. Bà-xá-tư-đa (zh. 婆舍斯多, sa. baśaṣita)
 26. Bất-như-mật-đa (zh. 不如密多, sa. puṇyamitra)
 27. Bát-nhã-đa-la (zh. 般若多羅, sa. prajñādhāra)
 28. Bồ-đề-đạt-ma (zh. 菩提達磨, sa. bodhidharma)

Thiền tông tại Trung Hoa[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Bồ-đề-đạt-ma (zh. 菩提達磨, sa. bodhidharma)
 2. Nhị Tổ Huệ Khả (zh. 二祖慧可, Tổ thứ 29)
 3. Tam Tổ Tăng Xán (zh. 三祖僧璨, Tổ thứ 30)
 4. Tứ Tổ Đạo Tín (zh. 四祖道信, Tổ thứ 31)
 5. Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn (zh. 五祖弘忍, Tổ thứ 32)
 6. Lục Tổ Huệ Năng (zh. 六祖慧能, Tổ thứ 33)
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 50
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-06 13:06:40
 • Ngày chỉnh sửa 2023-11-30 18:39:51
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 47
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-06 13:05:33
 • Ngày chỉnh sửa 2023-11-30 20:32:22
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 56
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-06 12:56:18
 • Ngày chỉnh sửa 2023-11-30 18:47:46
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 83
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-06 12:54:43
 • Ngày chỉnh sửa 2023-11-30 18:39:59
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như: Tổ Bà-Tu-Bàn-Đầu, Vasubandhu , Thế Thân
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 49
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-06 12:53:45
 • Ngày chỉnh sửa 2023-11-30 17:50:36
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 52
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-06 10:39:20
 • Ngày chỉnh sửa 2023-11-30 18:39:44
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 59
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-06 10:37:38
 • Ngày chỉnh sửa 2023-11-30 18:31:36
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 42
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-06 10:36:38
 • Ngày chỉnh sửa 2023-11-30 18:40:07
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 49
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-06 10:34:57
 • Ngày chỉnh sửa 2023-11-30 19:06:14
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 42
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-06 10:33:45
 • Ngày chỉnh sửa 2023-11-30 18:31:46
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 42
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-06 10:32:30
 • Ngày chỉnh sửa 2023-11-30 18:40:37
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 49
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-06 10:29:55
 • Ngày chỉnh sửa 2023-11-30 20:41:35
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 43
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-06 10:28:52
 • Ngày chỉnh sửa 2023-11-30 18:19:44
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 39
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-06 09:46:04
 • Ngày chỉnh sửa 2023-11-30 18:48:04
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 50
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-06 09:43:48
 • Ngày chỉnh sửa 2023-11-30 18:19:52
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 63
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-06 09:40:27
 • Ngày chỉnh sửa 2023-11-30 18:47:51
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 48
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-06 09:39:07
 • Ngày chỉnh sửa 2023-11-30 18:40:13
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 58
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-06 09:16:26
 • Ngày chỉnh sửa 2023-11-30 18:23:51
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 43
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-06 09:15:03
 • Ngày chỉnh sửa 2023-11-30 18:31:28
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 47
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-06 09:13:03
 • Ngày chỉnh sửa 2023-11-30 18:47:57
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 69
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-06 09:11:38
 • Ngày chỉnh sửa 2023-11-30 18:48:09
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 47
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-06 09:10:16
 • Ngày chỉnh sửa 2023-11-30 18:31:54
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 92
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-06 13:31:40
 • Ngày chỉnh sửa 2023-11-30 18:40:59
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 46
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-06 13:30:46
 • Ngày chỉnh sửa 2023-11-30 18:40:51
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 53
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-06 13:29:28
 • Ngày chỉnh sửa 2023-11-30 18:39:29
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 64
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-06 13:28:03
 • Ngày chỉnh sửa 2023-11-30 18:18:38
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 53
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-06 13:26:04
 • Ngày chỉnh sửa 2023-11-30 18:47:43
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như:
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 46
 • Ngày khởi tạo : 2023-03-06 13:07:46
 • Ngày chỉnh sửa 2023-11-30 18:40:22
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như: Ở Ấn Độ, không xa thành Vương Xá, nước Ma Kiệt Đà, tại thôn Sa La Đà, có một gia đình thuộc dòng họ Bà La Môn rất giàu có, đó là Ni Câu Lự Đà Kiệt Ba có tài sản có thể so sánh với Vua Tần Bà Sa La lúc bấy giờ. Đại Ca Diếp sinh trong gia đình phú hào này. Tên đầu tiên của Ngài là Tất Bát La Da Na, vì thân mẫu Tôn giả đi chơi quanh gốc cây Tất Bát La thì hạ sanh Tôn giả, vì thế lấy tên cây đặt cho đứa bé. Vì là con một trong gia đình, Đại Ca Diếp rất được cha mẹ thương yêu, nuôi dưỡng, nhũ mẫu có đến 4 bà, còn bồng bế cho ăn, tắm rửa, trò chơi có rất nhiều người. Đại Ca Diếp phước tướng đầy đủ, tư chất thông minh, lúc lên 8 đã được học văn học, toán thật, thi họa, âm nhạc, thiên văn, tướng số… Các Đạo sĩ Bà La Môn còn dạy cho Ngài phép tế đàn 4 mùa, Thánh điển Vệ Đà, Nhân minh học v.v… Với các môn học, Đại Ca Diếp đều thấu hiểu rất nhanh. 
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 58
 • Ngày khởi tạo : 2023-02-22 18:20:26
 • Ngày chỉnh sửa 2023-11-30 18:22:23
 • Example file 1
 • Example file 2
 • Được biết đến như: A Nan Đà gọi ngắn gọn là A Nan, em ruột của Đề Bà Đạt Đa, con thứ của Bạch Phạn Vương, tức là em con chú của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. A Nan sinh ra trong đêm Đức Phật thành đạo dưới cội bồ đề, cho nên tên của Ngài còn có nghĩa là Khánh Hỷ (vui mừng). A Nan rất khôi ngô tuấn tú, thông minh, hòa nhã và vui vẻ. Khi trở về thành Ca Tỳ La Vệ, thấy A Nan Đức Phật biết A Nan sẽ là vị kế thừa mạng mạch Phật pháp sau này. Cho nên khi dọn chỗ ở, Đức Phật đến ngay cung điện của Bạch Phạn Vương, ngự tại căn phòng kế cận phòng A Nan. Mỗi buổi sáng mở cửa nhìn qua, A Nan thấy Phật và cung kính bái chào. Ngày ngày chú bé A Nan lân la bên Phật và quạt cho Phật khi nóng nực.
 • Example file 2
 • Example file 2
 • 64
 • Ngày khởi tạo : 2023-02-22 19:03:16
 • Ngày chỉnh sửa 2023-11-30 17:28:32

Servers Status

Server Load 1

Server Load 2

Server Load 3

Live Statistics
43
Packages
65
Dropped
18
Invalid

File Transfers

 • TPSReport.docx
 • Latest_photos.zip
 • Annual Revenue.pdf
 • Analytics_GrowthReport.xls

Tasks in Progress

 • Wash the car
  Rejected
  Written by Bob
 • Task with hover dropdown menu
  By Johnny
  NEW
 • Badge on the right task
  This task has show on hover actions!
  Latest Task
 • Go grocery shopping
  A short description ...
 • Development Task
  Finish React ToDo List App
  69

Urgent Notifications

All Hands Meeting

Yet another one, at 15:00 PM

Build the production release
NEW

Something not important
+

This dot has an info state